Geographical Setting of Chinese History
A.      Name of China             

B.      Main Geographical Divisions                   

  
         1.  China Proper
                   
a.  The North                         
                    b.  Upper Yangzi Valley        
                   
c.  Lower Yangzi Valley        

  
         2.     Outer China
  
                 a.     Tibet
  
                 b.     Xinjiang
  
                 c.     Mongolia
C.      Climate
D.      Effect of Climate

Terms

Qin Dynasty (Ch'in dynasty)
Han Jen
Tang Jen

Tian Xia (Under Heaven)
Zhongguo (Chung-kuo, The Middle Kingdom). 
Mongolia

Xinjiang

Tibet

Qingling Mountains.
China Proper and Outer China.
Yellow River (Huang He)
Yangzi River (Chang Jiang)
Shandong

Hebei and Henan,

Shanxi

Shaanxi

Gansu,
Anhui and Jiangsu.
Henan and Hubei
China’s Sorrow
loess

Sichuan

Red Basin
Yunnan

Guizhou
Jiangsu and Zhejiang

Wuhan
Nanjing

Shanghai

Fujian
Guangdong and Guangxi
West River (Xi Jiang)
Xinjiang

Mongolia
Manchuria.
Kun Lun Mts
Mt Everest

Karakoram Mts
Tien Shan Mts.
Turfan
Silk Road
Xiongnu (Hsiung-nu)

Gobi Desert
Xiangan Mts. (Khingan Mts.)
Yalu River
Sungari River
Amur River
Hainan Island