II.    Birth of Chinese Civilization
       
A.   Origin of the Chinese            
       
B.   Myths of Legends                   
        C.   Xia (Hsia) Dynasty    
        D.   Shang Dynasty               
        E.   Shang Culture              
            -    Bronze vessels               

            -    Chinese Language

        F.    Early Zhou (Western Zhou

  
     G.    Later Zhou (Eastern Zhou)
  
     H.    Political System of Later Zhou
  
     I.     Technological Development s
  
     J.    Influence of Horseback Riding
  
     K.   Development of Chinese Thought

Terms

Anyang  
Peking (Beijing) Man
Lantian Man
Yangshao Culture
Longshan Culture
Bangu
Fuxi
Yuchao
Shennong
Huangdi
Yao and Shun
Huang He (Yellow River)
Yu
Book of Mencius
Xia Dynasty 2205 BC-1766 BC
Tang
Shang Dynasty 1766-1122 BC
Zhengzhou
Chengziyau
Oracle Bones
Early Zhou (Western Zhou)
    1122 BC - 770 BC
Wei River Valley
King Wen Wang
Wu Wang (Duke of Zhou)
Well-field system
shih (lesser nobility)
nung (peasants)
kung (artisans)
shang (shang)
corvee labor
Book of Odes
Book of Mencius
Later Zhou (Eastern Zhou)

  
770 BC - 249 BC
  
-  Spring and Autumn   Period
   -  Waring States Period
King  Yu
Paosi
Zhou States - Qi, Jin, Qin, Chu, Song,
Duke Huan                                           
Duke Jin
Great Wall