IV.   Formation of the Chinese Empire- Qin Dynasty 221-206 BC and
         Han Dynasty 206 BC 221 AD

        A.    Qin Dynasty
        B.     Xiang Yu and Liu Bang
        C.     Consolidation of Han Rule
        D.    
Government and Society
        E.    
Height of Han Power
        F.     Triumph of Confucianism
        G.    
Economic Policies of Wu Di
        H.     Reforms of Wang Mang
         I.      Dynastic Cycles

Terms

Qin Dynasty (Ch'in)
Zhongguo
(Middle Kingdom)
Qin Shi Huang Di
(Ch'in Shih Huang-ti)
Duke Xiao
Shang Yang
well-field system
Li Si 
(Li Ssu)
Han Feixi

Book of Odes and Book of History
corvee labor
Xiang Yu
(Hsiang-yu)
Liu Bang 
(Liu Pang) (Gaozu, dynastic name)
Empress Lu
Han Wenti (Han Wen Di)
Xiongnu (barbarians)
Changan (Xian today)
Han Wudi
(Han Wu Di)
Nan Yue
Zhang Qian (Chang Chien)
Choson (Korea)
Sima Qian (Ssu-ma Ch'ien)
Shiji (Historica Records)
Ban Ku  (
Pan Ku)
Ban Chao
 (Pan Chao)
Han Shu (History of Early Han)
Zhang Heng
Wang Mang
Xin dynasty
Guang Wudi (Liu Hsiu)
Dynastic cycle
Tung Cho
Yellow Turbans