V.     Three Kingdoms and Six Dynasties  220 AD to 581 AD
  
     A.     Disintegration of Chinese Empire
  
     B.     Barbarian Invasions
  
     C.     Sinicization
  
     D.     Reactions Against Confucianism
                1.  Popularity of Taoism
  
             2.  Origins of Buddhism
  
             3.  Coming of Buddhism to China
  
             4.  Appeal of Buddhism    

TERMS

Cao Cao (Ts'ao Ts'ao)
Liu Bei
(Liu Pei)
Sun Chuan
Zhuge Liang
Romance of the Three Kingdoms
Wei
Shu Han
Wu
Xiongnu
Daoism
Seven Sages of the Banboo Grove
Siddhartha (Sakyamuni)
Four Noble Truths

Mahayana Buddhism
Hinayana Buddhism
Bodhisattva
Guanyin
(Kuan-yin)
Fa Xian
(Fa-hsiang)
Xuanzang (Hsuan-tsung)
Chinese Pagodas