X.        Traditional China Under the Manchus
  
        
A.    Downfall of the Ming
  
         B.    Nurhachi and the Rise of the Manchus
  
         C.    Consolidation and Expansion
  
       
    D.    Early Challenges to Qing Rule
            E.     Zenith of Qing Power

Terms

Zhang Xianzhong (Chang Hsieh-chung)
Li Zicheng  (Li Tzu-chheng)
Shensi province
Wu Sangui
Shanhaiguan
Qing Dynasty (Ching dynasty)
Nurhachi
Manchus
Abahai
Dorgon.
Fijian
Guangdong
Revolt of the Three Feudatories
Koxinga
Zhejiang
Nanjing
Taiwan or Formosa
Jiang Kaishek
Mao Zedong

Kangxi
Kingdom of Dzungaria
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Sichuan
Yunnan
Kangxi
Yongzheng
Qianlong