XIII.     Heyday of Western Imperialism in China

               A.   Relations with Russia
           
   B.   Relations with Japan
  
            C.   The Scramble for Concessions

XIV.     Reform, Rebellion, and the Demise of the Qing Dynasty

               A.   Kang Yuwei and the 100 Days Reform
               B.   Boxer Rebellion
  
               C.   Demise of the Qing Dynasty

Terms

Treaty of Nerchinskl 1689
Taipings

Treaty of Aigun 1858
Amur River
Ussuri River
Sungari River
Treaty of Beijing
Vladivostok
Annam
Burma
Ryukyu Islands
Taiwan
Yuan Shikai (Yuan Shih-k'ai)
Manchuria
Tonghak Rebellion
Li Hongzhang (Li Hung-chang)
Pyongyong
Beiyang fleet (Peiyang)
Cizi
Yalu River
Treaty of Shimonoseki
Pescadores
Liaodong peninsula
Shandong
Jiaozhou Bay

Port Arthur
Weihaiwei
Shandong.

Kang Youwei
Guang Xu
Liang Qichao
Boxers ("Righteous and Harmonious Fists")
Boxer Protocol
Daku