Chinese Pronunciation Guide
People

 

Pinyin                                    Phonetic      

 

Cai Yuanpei               tsigh you-en pay

Chai Ling                   chigh leeng

Chen Duxiu                chun doosheeoh

Chen Shuibian           chun shway bee-en

Chen Yi                       chun ee

Chiang Ching-kuo     jee-ahng jeenggwo

Chiang Kai-shek       jee-ahng kai shek

Deng Xiaoping          dung she-ow peeng

Cixi                             tsi she

Fang Lizhi                  fahng lee jer

Feng Guifen               fung gway fun

Feng Yuxiang             fung you shee-ahng

Guangxu emperor     gwahng shu

H. H. Kung                  gung

Hong Xiuquan            hung she-o chew-on

Hou Dejian                 hoe duh jee-en

Hu Feng                     who fung

Hu Jintao                    who jin tao

Hu Shi                         who sher

Hu Yaobang               who yao bahng

Hua Guofeng             hwah gwo fung

Jiang Qing                 jee-ahng ching

Jiang Zemin               jee-ahng dzi-mean

Kang Youwei kahng you way

Kangxi emperor        kahng she

Lee Tung-hui              lee dung hway

Li Dazhao                  lee dah jao

Li Hongzhang            lee hung jahng

Li Hongzhi                  lee hung jer

Li Peng                       lee pung

Liang Qichao             lee-ahng cheechow

Lin Biao                      lin bee-ow

Lin Yutang                  lin you tahng

Liu Shaoqi                 lee-o shaow chee

Lu Xun                        lu shwun

Mao Zedong              mao dzi dung

Peng Dehuai             pung duh why

Peng Zhen                 pungjun

Qianlong emperor     chee-en lung

Qu Qiubai                   chew chee-oh by

Song Jiaoren             soong jee-ow ren

Soong Meiling           soong may ling

Sun Yat-sen               suhn yat sen

Wang Dan                  wahng dahn

Wang Guangmei       wahng gwahng may

Wang Jingwei            wahng jeeng way

Wen Jiabao               one jee-ah bao

Wei Jingsheng          way jeeng shung

Wu Peifu                    woo pay foo

Wu'er Kaixi                woo-er kai she

Xianfeng emperor     she-en fung

Ye Jianying                yeh jee-en yeeng

Yuan Shikai                yu-en sher kai

Zeng Guofan              dzung guo-fahn

Zhang Xueliang         jahng shweh leeahng

Zhang Zhidong          jahng jer dung

Zhang Zuolin              jahng dzwo lin

Zhao Ziyang               jao dzi yahng

Zhou Enlai                  jo en lai

Zhu De                        joo duh

Zhu Rongji                  joo rong jee

 

Places

 

Pinyin                                   Phonetic

 

Anhui                          ahn hway

Beijing                        bay jing

Changsha                  chahng sha

Chengdu                    chung doo

Chongqing                 chong ching

Dagu                           dah goo

Dalian                         dah lee-en

Dongbei                     dong bay

Eyuwan                       uh you wahn

Fujian                          foo jee-en

Gansu                         gahn su

Guangdong                gwahng dung

Guangxi                      gwahng she

Guangzhou                 gwahngjo

Guizhou                      gway jo

Hainan                        high nahn

Hangzhou                   hahngjo

Hebei                          huh bay

Heilongjiang               hay lowng jeeahng

Henan                         huh nahn

Hubei                          who bay

Hunan                         who nahn

Jiangsu                       jeeahng su

Jiangxi                        jeeahng she

Jilin                             jee lin

Kaohsiung                  gao she-ung

Keelung                      jee lung

Kunming                     kwun meeng

Liaodong                    lee-ow dung

Liaoning                     lee-ow neeng

Loyang                       lwo yahng

Nanjing                       nahn jing

Ningbo                        neeng bwo

Peiping                       bay ping

Qingdao                     ching dao

Shaanxi                      shen she

Shandong                  shahn dung

Shanhaiguan             shahn high gwahn

Shanxi                        shahn she

Shaoxing                    shao shing

Shenyang                   shun yahng

Shenzhen                   shunjun

Sichuan                      si chew-ahn

Subei                          soobay

Tianjin                         tee-en jeen

Wuchang                    woo chahng

Wuhan                        woo hahn

Xi'an                           she ahn

Xiang-exi                    shee-ahng uh she

Xikang                        she kahng

Xinjiang                      sheen jee-ahng

Xunwu                         shwun woo

Xuzhou                       shoojo

Yan'an                         yen ahn

Yunnan                        yuwn nahn

Zhejiang                     juh jeeahng

Zhili                             jer lee

Zhongnanhai              jong nahn high