III.        Golden Age of Chinese Philosophy
            A.  Chinese Humanism
            B.  Confucianism
  
         C.  Daoism
            D.  Legalism
  
         E.  Hundred Schools

Terms

Confucius
Lu (Shantung)
Rectification of Names
Junzi
(Chun-tzu)
Confucian values
       -Zhi (integrity)
       -I (righteousness)
       -Zhong (conscientiousness)
    
   -Shu    (altruism)
       -Ren (benevolence / human
heartedness)
       -Li (rituals /etiquette)
       -Wen (polish or culture)

Five Classics
  
Classic of Songs (Shi Jing)
   Classic of History (Shu Jing)
   Book of Changes (Yi Jing)
   Book of Rituals  (Li Ji)
  
Spring and Summer Annals (Chun Qiu)

Four Books
   Analects
(Lun Yu)
   Book of Mencius
(Meng Zi)
  
Great Learning (Da  Xue)
   
Doctrine of the Mean (Zhong Yung)

Mencius
Book of Mencius
Shun Xi (Hsun-tzu)
Han Feizi (Han Fei-tzu)
Li Si
(Li Ssu)
Five Confucian Relationships
  
Father/son
  
Ruler/subject
  
Brother/brother
    Husband/wife
  
Friend/Friend
Daoism
(Taosim)
Lao Zi
(Lao-tzu)
Daodejing
   (Tao Te-Ching)
Zhuang Zi
Zhoung Zho
Legalism
Han Fei Zi
Li Si
Mo Zi
(Mo-tzu)