IX.     State and Society Under the Ming Dynasty 1368-1644 AD

        A. Early Ming under Zhu Yuanzhang (Hungwu Emperor
        B. Chengzu (Yungle Empeor)
  
     C. Tributary System and Japan
       
D. Japanese Pirates
  
     E. Maritime Expeditions of Zheng He
        F. Internal Decline and Downfall of the Ming Dynasty

Terms

Zhu Yuanzhang (Hungwu emperor)
Chengzu (Yungle emperor)

Liu Pang (Kao Tsu)
eunuchs
 tributary system
kowtow
Ashikaga Shogunate
Zheng He (Cheng Ho)
Nanyang
Ming Huizong
Wei Zhong Xian (Wei Chung-hsien)
Donglin Party
Zhang Xianzhong (Chang Hsieh-chung)
Li Zicheng  (Li Tzu-chheng)