VII.    Political Weakness and Cultural Splendor-the Two Song Dynasties 

            A.     Northern Song Dynasty 960-1126 AD
            B.     Economic Problems 
  
         C.     Wang Anshi's Reforms 
  
         D.     Southern Sung Dynasty 1127-1279 AD  
  
         E.     Commercial Revolution and Foreign Trade

Terms

Zhao Kuangyin (Chao K'uang-yin)
Louyang
Khitan Tatars
Liao dynasty
Kaifeng
Agreement of the River Shan
Tangut People
Xi Xia (Hsi Hsia)
Wang Anshi (Wang An-shih)
Western Xia
"green sprouts" program
baojia (pai chia) system
Sima Guang
(Ssu-ma Kuang)
Song Huizong (Sung Tui-tsung)
Liao
Jurched
Wenyen Akuta
Kaifeng
Yue Fei (Yueh Fei)
Chingling Mts
Zhu Xi (Chu Hsi)
wu qi
tai qi
yin yang
five elements:
earth-wood-metal-fire-water 
li and qi