XII.      Invasion and Rebellion in China

            A.        Rise of the Canton Trade
            B.        Macartney Mission
            C.        Introduction of Opium
  
         D.        Commissioner Lin Zexu 
  
         E.        The Opium War 1840
            F.        The Arrow War 1856
  
         H.        Zeng Guofan and the Hunan Army
  
        
I.          Self-Strengthing Movement
  
         J.         Failure of Self-Strengthening
  
        
K.        Taiping Rebellion

Terms

Canton trade
Adam Smith
Cohong merchants
Lady Hughs
George McCartney
Grenada
Madras
King George III
Qianlong
(Ch'ien lung )
Heshen (Ho shen)
Fujian,
Guangdong
Jardine, Matheson & Co
Lin Zexu (Lin Tse-hsu)
Hubei
Hunan
Queen Victoria
George Elliot
Kowloon
Beiho
Tianjin
Qishan (Ch'i shen)
Hong Kong.
Chuanbi Convention
P.M. Palmerston
Xiamen,
Ningbo
Shanghai
Treaty of Nanjing, 1842
Treaty of the Bogue, 1843 
extra territoriality
The "Arrow"
lorcha
Harry Parks
Napoleon III
Guangdong
Treaty of Tianjin, 1858
Yangzi River
taels
Lord Elgin
Convention of Beijing
Kowloon peninsula
Nien Rebellion
Tungan Rebellion
Kangxi
Qianlong
Henan province
Shandong peninsula
Hakka
Gwangdong and Guangzi
Hong Xiuquan
Dr. Robert Morrison
Confucius
Society of God Worshipers
Yang Xiuqing
Nanjing
Tien Wang
Taiping Tianguo (The Heavenly Kingdom of Great Peace)
Mao Zedong
Zeng Guofan
Hunan Army
Ever Victorious
Army
Charles Gordon
Li Hongzhang
Prince Gong (Kung)
Zongli Yamen
Yung Wing
Robert  Hart
Ci Zi
Ci An
Tongzhi Restoration
Self-Strengthening
Movement
Taiping Rebellion