XVII. Chinese Communism and the Rise of Mao
            A.  The Early Years
            B. First United Front 1923-27
           
C. Policy of Urban Uprisings
            D. Li Lisan Line
            E. Mao Zedong in Kiangxi, 1928-34
            F. KMT Campaigns
            G. Long March
            H. Second United Front, 1937-45

XVIII. Chinese Civil War, 1945-49
  
         A. Scramble for Territory
            B. Reasons Why the KMT Lost the Civil War

Terms

May Fourth Movement
Versailles Peace Conference

Li Dazhao  (Li Ta-chao)
Chen  Duxiu (Ch'en Tu-hsiu)
Mao Zedong (Mao Tse-tung)
Comintern
Gregory Voitinsky
Liu Shaoqui (Liu Shao-ch'i)
First Party Congress
First United Front Period
Second Party Congress
Jiang Kaishek
Trotsky
Northern Expedition
Chu Jiupai
(Chu ch'u-pai)
Nanchang
Jiangxi (Kiangsi)
Autumn Harvest Uprising
Hunan province
Li Lisan
Zhou Enlai
Jiangxi province
Zhu De
28 Bolsheviks
    (Returned Student Clique)
Long March
Zunyi Conference
Guizhou province
Xian incident
Second United Front
Zhang Xueliang
Patrick Hurley
Yalta Agreement
George C. Marshal
Lin Biao
Mukden
PLA
Joseph Stilwell
Dixie Mission